ИНФОРМАЦИЯ

ЗА

РЕМОНТ НА ПГОТ“ХРИСТО БОЯЖИЕВ“, ГР.ПЛЕВЕН

 

В писмо с изх.№ 0602-671/04.08.2021г.  Министерство на образованието и науката ни уведоми, че Професионална гимназия по облекло и текстил“Христо Бояджиев“-гр.Плевен е одобрена за финансиране от инвестиционната програма на МОН за 2021 година  за подмяна на дограма, топлоизолация и ремонт на климатична и отоплителна инсталация на сградата на стойност 317 837 лв. с вкл.ДДС.

Средствата за ремонта са отпуснати с ПМС №262 от 29.07.2021г.

Период на извършване на СМР – септември-декември 2021година.

С цел опазване живота и здравето на учениците и училищния персонал и за създаване на здравословна, безопасна и благоприятна за учебни занятия среда, учебният процес през учебната 2021/2022година, за периода на ремонта,  ще се осъществява в друга учебна сграда в гр.Плевен – сградата на ОУ“Н.Й.Вапцаров“, гр.Плевен.

 

ЦВЕТЛИНА ТОДОРОВА

Директор на ПГ по облекло и текстил“Христо Бояджиев“ гр.Плевен

Съобщение за откриване на учебна 2021-2022 година

Съобщение за откриване на учебна 2021-2022 година

ДО ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ , УЧИЛИЩЕН ПЕРСОНАЛ И ГОСТИ НА САЙТА НА ПГ ПО ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛ -ГР. ПЛЕВЕН

    Уважаеми ученици, родители, колеги и гости на сайта на ПГОТ“Христо Бояджиев“,

     Уведомяваме ви, че откриването на новата 2021-2022 учебна година  на 15.09.2021г.,  ще започне в 09.00 часа в сградата на ПГОТ“Христо Бояджиев“- Плевен .

     Във връзка с предстоящ ремонт на сградата  на гимназията, финансиран от Инвестиционната програма на МОН за 2021г., чрез отпуснати средства по ПМС №262 от 29.07.2021г., с цел опазване живота и здравето на ученици и училищен персонал, учебните занятия за всички ученици от 8-ми до 12-ти клас/вкл., за периода  16.09.-23.12.2021г., ще се провеждат в сградата на бившето училище ОУ“Н.Й.Вапцаров“- гр.Плевен, жк Сторгозия, ул.Мир 12.

      Предприетите мерки, от страна на училищното ръководство, по организацията на учебния процес през новата учебна 2021-2022 година, ще бъдат сведени до знанието на всички ученици  на ПГОТ и родители, от класните ръководители –  на 15.09.2021г.- първия учебен ден.

     Сградата на ОУ“Н.Й.Вапцаров“ е предоставена безвъзмездно за образователни цели на ПГ по облекло и текстил, за периода на ремонта на училището – 16.09.-23.12.2021г., с РЕШЕНИЕ № 769 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ПЛЕВЕН.

     След приключване на ремонтните дейности на  сградата на ПГОТ“Хр.Бояджиев“, учебният процес през учебната 2021-2022 година отново ще се провежда в сградата на ПГОТ“Христо Бояджиев“, гр.Плевен. 

 

   Пожелавам на всички здрава, успешна и ползотворна учебна година!

 

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО

ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД

ЗАВЪРШЕН 7. КЛАС

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА

 

От 14.07.2021 г. до 16.07.2021 г. включително

От 08:00 до 17:30 часа

Необходими документи:

1.  Оригинал на Свидетелство за завършено основно образование

  1. Оригинал на медицинско свидетелство

Прием 2021/2022 год.

Прием 2021/22 г.: Записване след I. класиране и подаване на заявления за II. класиране

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

За учениците, кандидатстващи след завършен VII-ми клас, в дните 14, 15 и 16 юли предстои записване на приетите в първо класиране.

Класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

  1. Заявление до директора – бланка на училището;
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование ;
  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

Ученици, които са приети по първо желание, нямат право да подават заявление за участие във втори етап на класиране. Те следва да се запишат във училището, където са приети.

Учениците, който са приети на второ или следващо желание и желаят да участват във второ класиране, подават заявление за участие във второ класиране в училището където са приети.

Учениците, които не са приети на първо класиране, автоматично участват във второ класиране. Не се подават заявления за участие във второ класиране.

Очакваме приетите ученици в VIII клас да се запишат в посочените срокове.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ,

На основание заповед на министъра на здравеопазването                                         № РД-01-52/26.01.2021 г. и заповед на министъра на образованието                         № РД 09-290/29.01.2021 г. за организация на обучението от 01.02.2021г. до 17.03.2021г., за учениците се допускат присъствени учебни занятия при спазването на следния

график:

От 04.02.2021 година до 17.02.2021  година в клас се връщат учениците

от  8 и  12  клас. Останалите продължават обучение в електронна среда.

От 18.02.2021 година до 02.03.2021 година  присъствено обучение ще има за  учениците от 10  и 11 клас. Всички останали ученици ще се обучават от разстояние.

От 04.03.2021 година до 17.03.2021 година  присъствено обучение ще има за учениците от 9 и 12 клас. Останалите продължават обучение в електронна среда.

Посоченият график влиза в сила за учениците от ПГОТ“Христо Бояджиев“               от четвъртък- 04.02.2021 година.

Носенето на предпазни  маски  от ученици  и  училищен персонал  е задължително във всички помещения на учебната сграда!

 

 

ЦВЕТЛИНА ТОДОРОВА,

Директор на ПГОТ“Хр.Бояджиев“

гр. Плевен

 

СЪОБЩЕНИЕ : Преминава от присъствено към обучение от разстояние в електронна среда.  

На основание  Заповед 
№  РД-09-3457/ 26.11.2020 г. на министъра
на образованието и науката  за периода от 30.11.2020 г. /понеделник/ до 21.12.2020 г. 

обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас в ПГ по
облекло и текстил „Хр. Бояджиев“, гр. Плевен,  преминава от присъствено към обучение от разстояние
 в електронна среда.  

Организирането и
провеждането на обучение  
за учениците от VІІІ до ХІІ клас ще се осъществява  в  дигиталната платформа „Школо“ и  електронната поща uchitelipgot@abv.bg ,чрез качване на учебни материали от
учителите по съответните предмети ,съгласно седмичното разписание за учебния
ден. Процесът е двустранен и се изисква активното включване и на учениците.

 Призоваваме родителите на учениците от
ПГОТ-Плевен за съдействие,  чрез контрол
и подкрепа  от тяхна страна, относно
отговорното отношение на техните деца към обучението от разстояние  в платформата „ШКОЛО“!

Класните ръководители се
задължават да напомнят и следят за активното включване на техните ученици в
обучението от разстояние.

Директор на ПГОТ“ Хр. Бояджиев“- Плевен

Цветлина Тодорова

"Модата е тиранин, от който нищо не може да ни освободи" Павийон