Съобщение за преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние чрез дигиталната платформата „ШКОЛО“.

На основание  Заповед  №  РД09-2980/ 28.10.2020 г. на министъра на образованието и науката  за периода от 29.10.2020 г. /четвъртък/ до 11.11.2020 г. /сряда/, вкл., се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от гимназиалния етап на образование от VІІІ до ХІІ клас.

За същия период -29.10.2020 до 11.11.2020 г. вкл. ,обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас в ПГ по облекло и текстил „Хр. Бояджиев“, гр. Плевен,  преминава от присъствено към обучение в електронна среда от разстояние чрез дигиталната  платформата „ШКОЛО“. 

Организирането и провеждането на обучение чрез платформата „Школо „за учениците от VІІІ до ХІІ клас се извършва  чрез качване на учебни материали от учителите по съответните предмети ,съгласно седмичното разписание за учебния ден. Процесът е двустранен и се изисква активното включване и на учениците.

Призоваваме родителите на учениците от ПГОТ-Плевен за съдействие,  чрез контрол и подкрепа  от тяхна страна, относно отговорното отношение на техните деца към обучението от разстояние  в палтформата „ШКОЛО“!

Класните ръководители се задължават да напомнят и следят за активното включване на техните ученици в обучението от разстояние.

Директор на ПГОТ- Плевен:

Цветлина Тодорова

Важно съобщение за НВО – 10клас

03.04.2020 г.

Важно: Всички ученици, желаещи да се явят на изпити от  НВО Х клас по  информационни технологии  и  чужд език в края на Х клас,  в срок до 10.04.2020 г. трябва да подадат по електронен път заявление по образец, качено в сайта на училището в рубрика НВО – Х кл.

Попълненото заявление, подписано от ученик и родител, се сканира, след което в сканиран вид  се изпраща  на електронната поща на училището : pgot.pleven@mail.bg  в  посочения  по-горе срок.

"Модата е тиранин, от който нищо не може да ни освободи" Павийон