Документи

ПЛАН-НА-КОМИСИЯТА-ПО-БДП-ЗА-УЧЕБНАТА-2020-2021-Г

ЗАЯВЛЕНИЕ ДОПУСКАНЕ ДО ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

ИНСТРУКЦИЯ ПОДАВАНЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЗИ ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

ПРОЦЕДУРА И ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ ДУБЛИКАТ

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование, удостоверения, свидитилства, дипломи

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на удостоверения за професионално обучение и свидетелства за професионална квалификация

Списък на представените обществени услуги в системата на предучилищното и училищно образование