Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“

Проект  BG05M2OP001-2.015-0001

„Ученически практики-2“

На 24. 02. 2023 година, ученици от X клас от специалност: Фризьорство, професия: Фризьор, се включиха в дейности по създаване и функциониране на учебно-тренировъчна фирма „Стил и красота-козметични продукти за коса“ по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с Министерството на образованието и науката,  който подкрепя  практическото обучение в реална работна среда. Учебно-тренировъчната фирма е място за учене чрез симулация на предприятие със съответните организационни форми и процеси. Обучението в тях е метод, чрез които учениците, които получават професионална квалификация в рамките на един практически ориентиран учебен процес, виждат и проследяват съвременните тенденции и новости, свързани с фризьорските и козметични услуги, запознават се с декоративната козметика (грим) – работят с електронни сайтове, статии, нови техники и изработват  информационни  табла и нагледни материали. В края на обучението си учениците получават удостоверение за провеждане на практически обучения за създаване и функциониране на УТФ.

BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.