НП“Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

НП Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници

НП“ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ

На 28.06.2022 г. на сайта на МОН е публикуван списък на одобрените за финансиране училища по НП“Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“. ПГ по облекло и текстил“Христо Бояджиев“, гр. Плевен, е сред одобрените училища, кандидатствайки по Дейност № 1 на НП –„Назначаване на образователен медиатор“ и по Дейност№ 2 на НП – „Организиране и провеждане на дейности на образователните медиатори и/или социалните работници с родителите на учениците от училища с концентрация на ученици от уязвими групи“.

По Дейност № 1 от Националната програма   в ПГОТ“Хр.Бояджиев“ е назначен на пълен работен ден един образователен медиатор от 01.08.2022 г. Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището; за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.

  • Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;
  • Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище; с попълване на заявленията на родителите за прием и разяснява обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултата; информира семействата на учениците и местната общност относно специфични правила и изисквания в училището;
  • Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;
  • Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;
  • Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците;
  • Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;
  • Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност;
  • Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в живота на училището;

По Дейност № 2 на Националната програма – „Организиране и провеждане на дейности на образователните медиатори и/или социалните работници с родителите на учениците от училища с концентрация на ученици от уязвими групи“, се предвиждат да се включат 62 -ма участници/ учители, ученици, родители и представители на местната общност/ в  3 /три/ училищни инициативи до 31.12.2022 г. на следните теми: 1.“Образованието – гаранция за бъдещето развитие и професионална реализация в живота“ – беседа; 2.„Превенция на ранните бракове. Ранни полови връзки, ранна бременност, рискове и предпазване“ – лекция; 3.„Обсъждане на конфликти между деца и родители и предпоставки за рисково поведение при учениците – гимназисти“ –тренинг-дискусия.

"Модата е тиранин, от който нищо не може да ни освободи" Павийон