Правилници

Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни 2021г. – 2022 г.

Годишен план 2021г. – 2022 г.

План за сигурност 2021 г.

Мерки за подобряване на образователната среда 2021г. – 2022 г.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА КОВИД 2021г. – 2022г.

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ГРУПА ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД 2021г. – 2022г.

ПЛАН ЗА РАБОТА ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ 2021г. – 2022г.

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 2021г. – 2022г.

ПЛАН МЕХАНИЗЪМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ 2021г. – 2022 г.

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 2021-2022 г.

ПЛАН ЗА ГЗЕИ ОБРАЗОВАНИЕ 2021г. – 2022 г.

Годишен спортен календар 2021г. – 2022 г.

Правилник за осигуряване на безопасни условия но възпитание,обучение и труд 2021-2022г.

ПРОГРАМА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 2021-2022 г

ПРАВИЛНИК за дейността на училището 2021-2022 г.

Етичен кодекс на уч.общност за уч. 2021-2022 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище за уч. 2021-2022 г.

Стратегия за развитие на ПГОТ за уч. 2019-2022 г.