Правилници

Етичен кодекс на уч.общност за уч. 2021-2022 г.16092021

Програма за превенция на ранното напускане на училище за уч. 2021-2022 г.16092021

Програма за педоставяне на равни възвожности и за приобщаване …… 2020-2021 год.

План за сигурност 2020-2021 год.

Стратегия за развитие на ПГОТ за уч. 2019-2022 г.16092021

Правилник за Вътрешния трудов ред 2020-2021 год.

Годишен план за квалификационната дейност 2020-2021 год.

Годишен план за дейността на ПГОТ 2020-2021 год.

Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни 2020-2021 год.

Правилник за дейността на училището  2020-2021 год.

План за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 2020-2021 год.

Правилник за осигуряване безопасни условия на възпитание… 2020-2021 год.

План за работата на групата по условия на труд  2020-2021 год.

План за нормални условия на обучение и труд при зимни условия 2020-2021 год.

Годишен спортен календар 2020-2021 год.

План за Сигурност

План на групата по условия на труд