Документация 2022/2023г.

Правилник за дейността на училището за уч. 2022-2023 г.

ПЛАН за защита при бедствия,аварии и катастрофи 2022/2023

Дневен режим на ПГОТ за учебна 2022-2023 г.

Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита лични данни 2022/2023

Годишен план по изпълнение на Механизъм за противодействие на тормоза 2022/2023

План за квалификационната дейност 2022/2023

Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание..29092022

Програма за здрав.и безопас.усл-я на труд в ПГОТ за уч.2022-23г.

План за работа на групата по усл-я на труд за уч.2022-23г.

Годишен спорт.календар уч.2022-23г.

Вътр.правила за мерки и ср-ва за обр-не и защита лич.данни-1Вътр.правила за мерки и ср-ва за обр-не и защита лич.данни-2Вътр.правила за мерки и ср-ва за обр-не и защита лич.данни-3Вътр.правила за мерки и ср-ва за обр-не и защита лич.данни-4

Годишен план за дейността на ПГОТ 2022/2023

План за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 2022/2023

План за осигуряване на нормални условия за обучение и труд при зимни условия 2022/2023

План за сигурност 2022/2023

План на комисията по БДП 2022/2023

Правилник за вътрешния трудов ред 2022/2023

Форми на обучение за уч. 2022-2023 г. 2022/2023

Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни 2021г. – 2022 г.

Етичен кодекс на училищната общност 2022/2023

Мерки за повишаване качеството на образованието 2022/2023

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022/2023

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи 2022/2023

Стратегия за развитие на ПГОТ 2022/2023