Документация 2022/2023г.

План за дейности и финансиране Стратегията 2022-2023 г.

Правила за вътрешно подаване на сигнали

Правилник за БУВОТ за учебна 2022-2023 г.

Стратегия за развитие на ПГОТ „Христо Бояджиев“ през учебната 2021-2025 г.

Правилник за дейността на училището за през учебната 2022-2023 г.

ПЛАН за защита при бедствия,аварии и катастрофи през учебната 2022-2023 г.

Дневен режим на ПГОТ „Христо Бояджиев“ през учебната 2022-2023 г.

Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита лични данни през учебната 2022-2023 г.

Годишен план по изпълнение на Механизъм за противодействие на тормоза през учебната 2022-2023 г.

Правилник за вътрешния трудов ред през учебната 2022-2023 г.

План за квалификационната дейност през учебната 2022-2023 г.

Програма за здрав.и безопас.усл-я на труд в ПГОТ „Христо Бояджиев “ през учебната 2022-2023 г.

План за работа на групата по усл-я на труд през учебната 2022-2023 г.

Годишен спорт.календар през учебната 2022-2023 г.

Годишен план за дейността на ПГОТ „Христо Бояджиев“ през учебната 2022-2023 г.

План за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование през учебната 2022-2023 г.

План за осигуряване на нормални условия за обучение и труд при зимни условия през учебната 2022-2023 г.

План за сигурност през учебната 2022-2023 г.

План на комисията по БДП през учебната 2022-2023 г.

Форми на обучение през учебната 2022-2023 г.

Етичен кодекс на училищната общност през учебната 2022-2023 г.

Мерки за повишаване качеството на образованието през учебната 2022-2023 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище през учебната 2022-2023 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи през учебната 2022-2023 г.

 

 

 

 

 

"Модата е тиранин, от който нищо не може да ни освободи" Павийон