Правилници

Програма за педоставяне на равни възвожности и за приобщаване …… 2020-2021 год.

План за сигурност 2020-2021 год.

Стратегия за развитие на ПГОТ 2019-2022 год.

Правилник за Вътрешния трудов ред 2020-2021 год.

Годишен план за квалификационната дейност 2020-2021 год.

Годишен план за дейността на ПГОТ 2020-2021 год.

Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни 2020-2021 год.

Правилник за дейността на училището  2020-2021 год.

План за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 2020-2021 год.

Правилник за осигуряване безопасни условия на възпитание… 2020-2021 год.

План за работата на групата по условия на труд  2020-2021 год.

План за нормални условия на обучение и труд при зимни условия 2020-2021 год.

Годишен спортен календар 2020-2021 год.

Програма за превенция за ранното напускане на училище 2020-2021 год.

 Етичен кодекс  2020-2021 год.

План за Сигурност

План на групата по условия на труд