Проект „Ученически практики – 2“

 

УТФ Стил и красота

Проект  BG05M2OP001-2.015-0001

„Ученически практики-2“

На 24. 02. 2023 година, ученици от X клас от специалност: Фризьорство, професия: Фризьор, се включиха в дейности по създаване и функциониране на учебно-тренировъчна фирма „Стил и красота-козметични продукти за коса“ по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с Министерството на образованието и науката,  който подкрепя  практическото обучение в реална работна среда. Учебно-тренировъчната фирма е място за учене чрез симулация на предприятие със съответните организационни форми и процеси. Обучението в тях е метод, чрез които учениците, които получават професионална квалификация в рамките на един практически ориентиран учебен процес, виждат и проследяват съвременните тенденции и новости, свързани с фризьорските и козметични услуги, запознават се с декоративната козметика (грим) – работят с електронни сайтове, статии, нови техники и изработват  информационни  табла и нагледни материали. В края на обучението си учениците получават удостоверение за провеждане на практически обучения за създаване и функциониране на УТФ.

 

BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

На 12.12.2022 година стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с Министерството на образованието и науката,  който подкрепя  практическото обучение в реална работна среда. Ученици от 10 и 11 клас на ПГОТ „Христо Бояджиев“, гр. Плевен, специалност: Производство на облекло от текстил, под ръководството на наблюдаващия учител инж. Йонета Филипова, реализират практическо обучение във фирма  “Манева Томик Сървисис“ ЕООД. Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. Придобитите професионални компетентности в реални условия подпомагат учениците за успешно реализиране в областта на производство на облекло от текстил. Град  Плевен се обособява като град, в който са съсредоточени много шивашки фирми, което  улеснява бъдещата професионална реализация в сферата на леката промишленост.

 

Проект BG05M2OP001

 

Проект  BG05M2OP001-2.015-0001

„Ученически практики-2“

Основната цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към пазара на труда.

Целева група на проекта са ученици, обучавани в държавните и общинските професионални гимназии и училища с паралелки, които осигуряват професионално обучение за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Съгласно Заповед РД№-09-5476/28.10.2022 година на Министъра на образованието и науката, ПГОТ „Христо Бояджиев“-Плевен, е одобрен за участие в проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“.

1.Дейност 1 „Подкрепа за практическо обучение на ученици, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда“. Практическите обучения се организират за ученици в дневна форма на обучение, които към датата на подписване на договор за практическо обучение по проекта имат навършени 16 г. и се обучават по специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. В практическото обучение ще се  проведе във фирма “Манева Томик Сървисис“ ЕООД. В него ще  вземат участие 10 ученика от 11 „а“ клас от Специалност: Производство на облекло от текстил .

2.Дейност 2 „Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми“. Дейността обхваща учениците от първи и втори гимназиален етап и е насочена към прилагането на иновативни и практически форми на обучение, помагащи на учениците да формират бизнес умения, лидерство и стратегии за успех. В  ПГОТ „Христо Бояджиев“-Плевен ще бъдат разработени три учебно-тренировъчни фирми, с участие на 30 ученика.

2.1. Учебно-тренировъчна фирма: „ Аксесоари за бита“.

Специалност: Производство на облекло от текстил

2.2. Учебно-тренировъчна фирма: Стил и красота – „Козметични продукти за коса“.

Специалност: Фризьорство

2.3. Учебно-тренировъчна фирма: Стил и красота- „ Изработване на маникюр“.

Специалност: Фризьорство

Линк към „Ученически практики-2“ Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ (mon.bg)

BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

"Модата е тиранин, от който нищо не може да ни освободи" Павийон