НП“Заедно в изкуствата и в спорта“ 2023 г.

НП Заедно в изкуствата и в спорта

НП“ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

На 07.09.2022 г. на сайта на МОН е публикуван списък на  общинските, държавни и частни училища, включени  за финансиране по НП“Заедно в изкуствата и в спорта“. ПГ по облекло и текстил“Христо Бояджиев“, гр. Плевен, е сред одобрените училища, кандидатствайки по

Модул 1. „ИЗКУСТВА” Сформиране на групи за занимания в сферата на изкуствата – музикално, танцово, театрално                                                                                                                        В ПГОТ“Хр.Бояджиев“ – Плевен , е сформирана е 1/една/ група от  10 ученици  от 9,10 и 11 клас в направление Танцово изкуство“; категория  – Народни танци – група за народен фолклор, които ще се занимават 80 часа по изготвена от художествения ръковотител на групата за танцов фолклор,  тематична програма.

Участието на учениците в групата за народни танци ще развие ключови умения у тях не само в образователен план , но и в социален. Творческите дейности ще стимулират техния талант, мотивация за себеизява и лично творчество в сферата на българските народни танци , не само в училище , но и пред обществеността.Чрез участието си в групата за народни танци учениците ще доизградят и усъвършенстват личностните си качества- дисциплинираност, отговорност, екипност, и ценностната си система. Реализираната физическа активност на занятията по танци ще има положителен ефект върху психичното  здраве на учениците , емоцшоналното и  и социалното им  развитие. Групите за танцов фолклор повишават танцовата култура на участниците и ги насърчават  в съхраняването на българските културни ценности и българското фолклорно наследство.

Основни цели на групата за български народни танци:

 • Разкриване красотата на народното танцово изкуство  и хармонични танцови движения, музикалното майсторство на народните изпълнители и изящните народни носии от различните етнографски области.
 • Да се създадат условия за развитие на вродените им музикални и танцови заложби  и  възможност за изява на присъщата им артистичност и емоционалност.
 • Овладяването на богат набор от двигателни умения, навици и знания,  да развие ритмичното чувство и художествен усет у децата чрез българския фолклор
 • Съчетанието на танца с музиката допълнително да стимулира двигателната активност у подрастващите.
 • Запознаване на учениците с хора в прости равноделни тактове, сложни неравноделни, както и смесени. При изпълнението на движения и жестове в съответствие на ритъма и такта да развиват бързината на мисълта, музикалния усет, своеобразни сръчности и пъргавина.
 • Редовното и системно практикуване на танците да съдейства за укрепване на здравето на занимаващите и подобрява съпротивителните сили на организма.
 • Уменията и знанията, които учениците придобиват в процеса на общуване с танците да  съдействат училището да стане по-привлекателно място за учащите.
 1. Очаквани резултати от участието на учениците в групата за танцов фолклор:
 • Владее ритмични комбинации от танцови стъпки и движения в неравноделен такт     (5/8) и в смесен такт ( 9/8 + 5/8 ).
 • Умее да изпълнява танца ръченица ( 7/8) и основни български хора
 • Прецизно изпълнение на отделните танцови движения свързани с характерен ритъм, трайност, темп и амплитуда.
 • Умее да изпълнява последователност от движения свързани във фигури.
 • Да импровизират танцови стъпки и комбинации от изучените танцови движения.

Подобряване на координационните способности и общата двигателна култура на   танцьоритe – ученици.

 

rpt

rpt

"Модата е тиранин, от който нищо не може да ни освободи" Павийон