Цитат

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ,

На основание заповед на министъра на здравеопазването                                         № РД-01-52/26.01.2021 г. и заповед на министъра на образованието                         № РД 09-290/29.01.2021 г. за организация на обучението от 01.02.2021г. до 17.03.2021г., за учениците се допускат присъствени учебни занятия при спазването на следния

график:

От 04.02.2021 година до 17.02.2021  година в клас се връщат учениците

от  8 и  12  клас. Останалите продължават обучение в електронна среда.

От 18.02.2021 година до 02.03.2021 година  присъствено обучение ще има за  учениците от 10  и 11 клас. Всички останали ученици ще се обучават от разстояние.

От 04.03.2021 година до 17.03.2021 година  присъствено обучение ще има за учениците от 9 и 12 клас. Останалите продължават обучение в електронна среда.

Посоченият график влиза в сила за учениците от ПГОТ“Христо Бояджиев“               от четвъртък- 04.02.2021 година.

Носенето на предпазни  маски  от ученици  и  училищен персонал  е задължително във всички помещения на учебната сграда!

 

 

ЦВЕТЛИНА ТОДОРОВА,

Директор на ПГОТ“Хр.Бояджиев“

гр. Плевен

 

СЪОБЩЕНИЕ : Преминава от присъствено към обучение от разстояние в електронна среда.  

На основание  Заповед 
№  РД-09-3457/ 26.11.2020 г. на министъра
на образованието и науката  за периода от 30.11.2020 г. /понеделник/ до 21.12.2020 г. 

обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас в ПГ по
облекло и текстил „Хр. Бояджиев“, гр. Плевен,  преминава от присъствено към обучение от разстояние
 в електронна среда.  

Организирането и
провеждането на обучение  
за учениците от VІІІ до ХІІ клас ще се осъществява  в  дигиталната платформа „Школо“ и  електронната поща uchitelipgot@abv.bg ,чрез качване на учебни материали от
учителите по съответните предмети ,съгласно седмичното разписание за учебния
ден. Процесът е двустранен и се изисква активното включване и на учениците.

 Призоваваме родителите на учениците от
ПГОТ-Плевен за съдействие,  чрез контрол
и подкрепа  от тяхна страна, относно
отговорното отношение на техните деца към обучението от разстояние  в платформата „ШКОЛО“!

Класните ръководители се
задължават да напомнят и следят за активното включване на техните ученици в
обучението от разстояние.

Директор на ПГОТ“ Хр. Бояджиев“- Плевен

Цветлина Тодорова

Съобщение за преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние чрез дигиталната платформата „ШКОЛО“.

На основание  Заповед  №  РД09-2980/ 28.10.2020 г. на министъра на образованието и науката  за периода от 29.10.2020 г. /четвъртък/ до 11.11.2020 г. /сряда/, вкл., се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от гимназиалния етап на образование от VІІІ до ХІІ клас.

За същия период -29.10.2020 до 11.11.2020 г. вкл. ,обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас в ПГ по облекло и текстил „Хр. Бояджиев“, гр. Плевен,  преминава от присъствено към обучение в електронна среда от разстояние чрез дигиталната  платформата „ШКОЛО“. 

Организирането и провеждането на обучение чрез платформата „Школо „за учениците от VІІІ до ХІІ клас се извършва  чрез качване на учебни материали от учителите по съответните предмети ,съгласно седмичното разписание за учебния ден. Процесът е двустранен и се изисква активното включване и на учениците.

Призоваваме родителите на учениците от ПГОТ-Плевен за съдействие,  чрез контрол и подкрепа  от тяхна страна, относно отговорното отношение на техните деца към обучението от разстояние  в палтформата „ШКОЛО“!

Класните ръководители се задължават да напомнят и следят за активното включване на техните ученици в обучението от разстояние.

Директор на ПГОТ- Плевен:

Цветлина Тодорова

Важно съобщение за НВО – 10клас

03.04.2020 г.

Важно: Всички ученици, желаещи да се явят на изпити от  НВО Х клас по  информационни технологии  и  чужд език в края на Х клас,  в срок до 10.04.2020 г. трябва да подадат по електронен път заявление по образец, качено в сайта на училището в рубрика НВО – Х кл.

Попълненото заявление, подписано от ученик и родител, се сканира, след което в сканиран вид  се изпраща  на електронната поща на училището : pgot.pleven@mail.bg  в  посочения  по-горе срок.