Защита на лични данни

Защита на лични данни

Политика за поверителност на личните данни в ПГОТ „Христо Бояджиев“ – гр. Плевен, общ. Плевен

1.Обща информация
От 25 май 2018 г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. ПГОТ „Христо Бояджиев“, гр. Плевен, общ. Плевен осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

  1. Приложение на настоящата Политика за поверителност
    В качеството си на администратор на лични данни ПГОТ „Христо Бояджиев“, гр. Плевен, общ. Плевен отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

2.1 Информация относно Администратора на лични данни
Име на учебното заведение: ПГОТ „Христо Бояджиев“, гр.Плевен, общ. Плевен
Булстат: 114550603
Седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ №21, гр.Плевен, общ. Плевен
E-mail: pgot. pleven@mail.bg
Телефон: 064/825004
Длъжностното лице по защита на личните данни: Павлина Борисова Стефанова
E-mail: ada_gdpr@abv.bg
Адрес: гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ 29-А-1
Телефон: 0898630147

2.2 Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров“ №2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2
Телефон: 02 9153518
E-mail: kzld@government.bg
E-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: http://www.cpdp.bg

ПГОТ „Христо Бояджиев“, гр. Плевен, общ. Плевен е администратор на личните данни (т.е. информацията, която идентифицира конкретно лице, като например име и фамилия, адрес, телефон, електронна поща, имена на родителите, телефони и адреси на родители, лични лекари и др.). Настоящата Политика за поверителност важи за всички потребители, включително тези, които използват нашия уебсайт и официалната ни фейсбук страница без да са регистрирани или абонирани за услуги в него.

По-долу са поместени документи, съдържащи подробна информация за политика за поверителност на личните данни в ПГОТ „Христо Бояджиев“, гр. Плевен, общ. Плевен.

Вътрешни правила

Данни за ученика

Декларация информирано съгласие

Декларация служители

Инструкция

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение № 4

Уведомление за видеонаблюдение

"Модата е тиранин, от който нищо не може да ни освободи" Павийон