Стратегия

 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

на  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛ

“ХРИСТО БОЯДЖИЕВ”гр.ПЛЕВЕН

за периода 20172020 година

 

І. ВИЗИТКА

Ние сме Професионална гимназия по облекло и текстил „Христо Бояджиев”, гр.Плевен – училище с традиции във формиране на  личности с развити професионални компетенции в сферите по направление- Производство на текстил и облекло, Дизайн и Фризьорски и козметични услуги . Предлагаме конкурентни  специалисти в тези области. Учениците се обучават в следните специалности: Конструиране и моделиране на облекло от текстил, Моден дизайн, Фризьорство и Организация и технология на фризьорските услуги: общо за училището-5 паралелки.От учебната 2011/2012 година е оборудвана втора учебна работилница по Фризьорство, с което учебните работилници са:  по шевна практика – 2, кабинет с инсталирана програма за проектиране, десениране и кроене и  по фризьорство – 2. Преподавателите по специалните предмети са 4 и 2 лектори – квалифицирани и доказали се специалисти. Учебният процес се осъществява в поддържана и постоянно обновявана материално-техническа база. Работим по проекти. Имаме добър опит и в работата с родители. Държим на дисциплината в училище и посещаемостта в учебните часове.

ІІ. ПРИНЦИПИ

 1. Развитието на ученика – център на училищната политика на ПГОТ “Христо Бояджиев”.
 2. Поддържане старите традиции и разширяване сферата на обслужването-козметика, маникюр и педикюр.
 3. Осигуряване на привлекателна  работна среда, чрез достойно и етично отношение.
 4. Пълна прозрачност и отчетност на управлението – информиране на учители, ученици, родители и общественост.
 5. Постоянен диалог на всички нива с участниците в образоватилния процес.
 6. Непрекъснато развитие и усъвършенстване на педагогическия състав.
 7. Проучване  потребностите на бизнеса и актуализиране на предлаганите професии.
 8. Екипност в работата на всички нива в училище.

ІІІ. SWOT – АНАЛИЗ

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
§ Изградени традиции за провеждане на професионално образование по атрактивни специалности в направления  и

§ Обучение по професии и специалности, позволяващи реализация на пазара натруда не само в областта страната ни, но и в  ЕС.

§ Предлагане на обучение в различни форми – дневна и самостоятелна

§ Високи професионални достойнства и качества на екипа от учители и непедагогически персонал, оценени от родители и успели и известни личности – бивши възпитаници на училището

§ Учениците получават освен Диплома за  средно образование и Свидетелство за   ІІI степен на професионална квалификация

§ Реализиран прием 7 и 8 клас, съгласно Държавните образователни стандарти

§ Работа по проекти на МОН и ЕСФ

§ Участие в национални състезания и олимпиади

§ Добро сътрудничество с базовите предприятия и продуктивни контакти с Технически университети

§ Финансова обезпеченост на училището

§ Наличие на добра  мат.техн.база

§ Стимулиране на учениците чрез стипендии  социално подпомагане и транспорт

§ Осигуряване на карти за пътуване на ученици,които са  материално затруднени и общинско общежитие за ученици,живеещи извън Плевен

§ Постоянна работа със застрашени от отпадане ученици от малцинствени  групи

§ Увеличаване броя на възпитаниците на училището, които продължават образованието си във висши учебни заведения

§ Изграден библиотечен фонд към училището, предоставящ учебна литература по предметите от ЗП и   ЗПП

§ Добра хоризонтална и вертикална комуникация с другите управленски нива в структурите на средното професионално образование и местната администрация

§ 60 % ученици от малцинствен произход

§ Ниско входно ниво на знания на   постъпващите ученици, нисък успех

§ Нисък процент на заинтересовани и активни родители

§ Затруднена комуникация с родителите

§ Нисък социален статус на семействата

§ Недостатъчна мотивация на учениците за развитие

§ Недостатъчно използване на КТ и мултимедийни продукти в обучението

§ Нередовна посещаемост в часовете на част от учениците

§ Голям брой извинени отсъствия

§ Липса на компютри във всички кабинети

§ Преподаване на два и повече учебни предмета от един преподавател

§ Липса на лични планове за професионална квалификация на педагогическия персонал

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ
§ Съобразяване на План-приема с изискванията на пазара на труда чрез обучение в търсени специалности–Моден дизайнер, Фризьор, Организация и технология на фризьорските услуги

§ Използване на добри практики за работа с малцинствени групи с цел тяхната интеграция

§ Повишаване на квалификацията и обмен на добри педагогически практики  сред учителите

§ Участие в проекти на МОН и ЕСФ

§ Разширяване на партньорства с производствени фирми и други институции

§ Привличане на медиите за популяризиране на училището

§ Безработица и  склонност към миграция

§ Слабо развитие на промишлеността в региона

§ Нелоялна конкуренция между учебните заведения

§ Агресивност на учащите се в национален мащаб

§ Висок риск от отпадане поради малцинствения произход на учениците

§ Нарастване на социалните различия между учениците

§ Негативно отношение на обществото към образованието

§ Изоставане от съвременните тенденции в образователната система при използването на ИКТ

 

ІV. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 1. Привличане на по-широк кръг ученици чрез разкриване на актуални защитени и целеви специалности във всички форми на обучение
 2. Подобряване на активността и посещаемостта на учениците в час
 3. Интегриране на етническите малцинствени групи в образователния процес
 4. Привличане на ресурси от външната среда
 5. Подобряване комуникацията с родителите
 6. Оптимална реализация на учениците, завършващи ПГОТ “Христо Бояджиев”
 7. Използване на ИКТ в урочната работа. Електронните уроци да станат реалност и ежедневие
 8. Активно участие в Оперативни програми:
 • Модернизация на училищната база
 • Модернизиране на системата на професионалното образование
 • Околна среда и опазване на околната среда
 • Наука и образование – интелигентен разтеж
 • Хоризонт 2020
 • Иновации и конкурентно способност
 1. V. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ
Цел Дейност Поддейност
1. Привличане на по-широк кръг ученици чрез разкриване на актуални, защитени и целеви специалности във всички форми на обучение 1.1. Ежегодна актуализация на План- прием 1.1.1 Анализ на пазара на труда в общината  региона, страната и чуждия пазар на труда
1.2. Разширяване района на действие в кампанията за привличане на ученици

 

 

 

 

1.2.1.Анализ на статистиката за естествен прираст и миграция за периода в общината, региона и страната
1.2.2. Провеждане на две начални кампании за привличане на ученици – Осъществяване на периодични разяснителни срещи с родители за предлаганите в училището специалности, свързани с професионалната и лична реализация на децата им
1.2.3. Провеждане на две поддържащи

кампании за привличане на ученици – Осъществяване на срещи с учениците по училища за рекламиране на специалностите и мотивиране на учениците

1.3. Подобряване на МТБ 1.3.1.Постоянно осъвременяване на МТБ,   работилниците и активни контакти с бизнеса
1.3.2.Сформиране на комисия за изработване на идеен проект за въвеждане на  нови специалности
1.3.3.Работа по създаване на по- добра база за нуждите на специалност “Фризьорство”
1.4.Осигуряване на квалифицирани кадри за нуждите на специалностите :

Моден дизайн, Фризьорство и ОТФУ

1.4.1.Преквалификация на налични специалисти
1.4.2. При необходимост привличане на нови специалисти
1.5.Маркетинг и реклама на План-приема на училището

 

1.5.1.Създаване на екип за изработване  на атрактивни рекламни материали
1.5.2.Периодични новини и обяви във Фейсбук страницата и сайта на училището, медии
2. Подобряване на активността и посещаемостта на учениците

 

2.1. Ангажиране на родителите за подобряване на посещаемостта в часовете

 

 

2.1.1.Провеждане на  родителски срещи за информираност на родителите
2.1.2.Издирване и ангажиране на местни лидери за подкрепа чрез индивидуални разговори и присъствие на родителските срещи
2.2. Осъществяване на постоянна обратна връзка с родителите по отношение на посещаемостта 2.2.1.Провеждане на индивидуални срещи; телефонни обаждания или разговори по skype; изпращане на SMS-и; представяне на доклад в края на срока за развитието на детето им
2.3. Подобряване начина на преподаване в час 2.3.1.Анкетно проучване за очакванията на учениците относно преподаването
2.3.2.Възобновяване на Фейсбук страницата и сайта на училището за потребностите и предложенията и идеите на учениците
2.3.3.Изработване на индивидуални програми и подходи за  изоставащите ученици
2.3.4.Въвеждане на повече проектна и практическа работа в час и електронни уроци
2.4. Стимулиране на добри модели на поведение 2.4.1.Организиране на конкурс между класовете “Месец с най-голямо присъствие в час”
2.4.2.Организиране на конкурси и състезания за творческа и спортна дейност.
2.4.3. Изработване на информационно табло за популяризиране на учениците и техните успехи
2.4.4.Учредяване на индивидуални награди“Пример за подражание”
3. Интегриране на етническите малцинствени групи в образователния процес 3.1.Взаимодействие с Областт Плевен 3.1.1.Издирване и включване на кметове, лидери от ромската общност в училището
3.2.Повишаване компетенциите на учителите за работа с малцинства 3.2.1.Ежегодни обучения за подобряване на знанията и подходите при взаимодействие с етнически малцинствени групи
3.3.Съхраняване на етнокултурната идентичност на учениците от малцинствените общности 3.3.1.Провеждане на културно-образователна дейност за събиране и разпространение на материали за културното наследство на различните групи с изложби и  модни ревюта в училище
3.3.2. Организиране и ежегодно провеждане на “Ден на моя етнос”
3.3.3 Участие в “Ден на самоуправлението”
3.4.Работа по приобщаване на родителите в училището 3.4.1.Изготвяне на Програма за приобщаване на родителите към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот
3.4.2. Организиране на съвместни състезания с награден фонд между родители, ученици, учители и представители на бизнеса
3.5.Мотивиране на ученици от малцинствените групи към образование и развитие 3.5.1.Изработване на индивидуални програми и подходи за несправящите се и изоставащи ученици
3.5.2.Търсене на помощ и подкрепа за мотивация от местни лидери
3.5.3.Провеждане на  срещи с изтъкнати и успели личности от етнически общности за засилване на мотивацията за развитие
4. Привличане

на ресурси от външната среда

 

 

4.1.Разширяване взаимодействието с бизнеса чрез дуално обучение

 

4.1.1.Провеждане на срещи между представители на бизнеса и учениците
4.1.2.Организиране на  демонстрации, игри и събития през учебната година между представители на бизнеса и учениците
4.2.Разширяване взаимодействието с местната общност

 

4.2.1.Привличане на двама членове на местната общност в Обществения съвет
4.2.2.Организиране на  срещи през годината със завършили и работещи представители на училището и общността, за да разкажат за работата си на учениците
4.3.Изграждане на капацитет за разработване на проекти и участие в европейски и национални програми за развитие на образованието 4.3.1.Сформиране на  2 екипа за участие в

Оперативни програми

4.3.2.Обучение на екипите за разработване  на проекти в Оперативните програми
4.3.3.Проучване на възможностите за финансиране.
4.4.Привличане на партньори за участие в проекти 4.4.1.Обсъждане и споделяне на намерения с представители на различни организации, проявяващи интерес към сферите, в които

училището възнамерява да кандидатства по проекти

5. Подобряване комуникацията с родителите 5.1.Осъществяване на активна, ясна и редовна двупосочна комуникация учител – родител 5.1.1Постоянно осъвременяване на информация за училището във фейсбук страницата и на сайта на ПГОТ„Хр.Бояджиев„ Плевен
5.1.2.Осъществяване на  родителски срещи, индивидуални срещи, телефонни обаждания или разговори по skype; изпращане на SMS- изпращане на информационно писмо за развитието на ученика, представяне на доклад в края на срока за напредъка на детето им.
5.1.3.Изработване на брошура с информация за родителите да знаят какво очаква училището от тях  в случай на дарителство
5.1.4.Анкетно проучване на мнението и препоръките на родителите за училищния живот
5.2.Привличане и ангажиране на родителите в учебния процес 5.2.1.Осигуряване на присъствие на родители като лектори по интересни теми.
5.2.2.Покани към родителите за посещение на учебен час
5.2.3.Осигуряване участие на родителите в различните форми на вземане на решения, касаещи училището– на ниво клас и училище
  5.3.Участие на родителите в извънкласни дейности 5.3.1.Присъединяване на родителите към училищните празници и тържества.
5.3.2.Привличане на родители за съвместно участие с учениците в училищното състезание на професиите “Ден на моята професия”
6. Оптимална  реализация на учениците, завършващи ПГОТ”Христо

Бояджиев”-

Плевен

6.1.Повишаване качеството на преподаване 6.1.1.Използване на електронни уроци и различни методи на обучение, които провокират вниманието и интереса на учениците
6.1.2.Въвеждане на повече проектна и практическа работа в час и на ИКТ
 6.1.3.Провеждане на допълнителни консултации с 12 класове за добро представяне на ДЗИ.
6.2.Мотивиране за продължаващо обучение 6.2.1.Консултации на учениците за възможностите им за развитието им.
6.2.2.Организиране на на срещи между ученици от 12 клас, техните родители и представители на ВУЗ за разясняване на възможностите за личностно развитие чрез продължаващо обучение
6.3. Оказване съдействие за намиране на работно място след дипломиране 6.3.1.Договаряне с партньорите от дуалното обучение за ангажимент към учениците, представили се най-добре в него

 

VІ. ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЦЕЛ. ПРИВЛИЧАНЕ НА ПО-ШИРОК КРЪГ УЧЕНИЦИ ЧРЕЗ РАЗКРИВАНЕ НА АКТУАЛНИ, ЗАЩИТЕНИ И ЦЕЛЕВИ ПСПЕЦИАЛНОСТИ ВЪВ ВСИЧКИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Дейност Поддейности Резултат Срок Отговорник
1.1. Ежегодна актуализация на приема 1.1.1. Анализ на пазара на труда в общината и региона Специалности, необходими на пазара на труда м.І 2017 г. А.Петрова

М. Антонова

1.2. Разширяване района на действие в кампанията за привличане на ученици 1.2.1. Анализ на статистиката за естествения прираст и миграция за периода в общината Ясна визия, реални очаквания и резултати  

м. ІІІ – 2017 г.

 

А.Петрова

М. Антонова

1.2.2. Провеждане на две начални кампании за привличане на ученици – Осъществяване на периодични разяснителни срещи с родители за предлаганите в училището специалности, свързани с профисионалната и лична реализация на децата им Организирано и

целенасочено

въздействие върху

местните общности

2016г. –   през м. ХІ и м. ХІІ

 

 

 

1.2.3. Провеждане на две поддържащи

кампании за привличане на ученици – Осъществяване на срещи с учениците по училища за рекламиране на специалностите и мотивиране на учениците

Увеличен прием

на ученици  за всяка година

2016 г. м. ІІІ; м. ІV и м. V
1.3. Подобряване на МТБ

 

1.3.1. Постоянно осъвременяване на кабинети и работилници Осъвременена база, което засилва интереса на учениците към училището м.ІХ-Х 2015 г. М.Троанска

Ем. Сотиров

1.3.2. Сформиране на комисия за утвърждаване на новата специалност – Организация и тех. на фриз. услуги. Ясна визия по утвърждаване на новата специалност постоянен Г.Александрова

А.Петрова

1.3.3. Работа по създаване на база за нуждите на специалност – Организация и тех. на фриз. услуги. В края на периода са създадени условия за утвърждаване и търсене на новата специалност ІХ – 2016 г. Г.Александрова

А.Петрова

М.Антонова

1.4. Осигуряване на квалифицирани кадри за нуждите на специалност: Организация и тех. на фриз. услуги.

 

1.4.1. Преквалификация на налични специалисти Екип от добре подготвени преподаватели по специалност “ Организация и тех. на фриз. услуги.
1.4.2. Привличане на нови специалисти ІХ. 2015 г. Директор

ЗДУД

 

1.5. Популяризиране на план-приема на училището 2016/2017 уч. г.

 

1.5.1. Създаване на екип за изработване на рекламни материали за прием 2016-2017 г. Стимулиране на нови  идейни

предложения за приема

постоянен М.Антонова

Н.Кирчева

А.Петрова

1.5.2. Периодични новини и обяви на сайта на ПГОТ „Христо Бояджиев”, общинските и областни медии. Увеличен прием

на ученици с за всяка година

 

постоянен Н.Кирчева

А.Петрова

 

ЦЕЛ 2. ПОДОБРЯВАНЕ НА АКТИВНОСТТА И ПОСЕЩАЕМОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Дейност Поддейности Резултат Срок Отговорник
2.1. Ангажиране на родителите за подобряване на посещаемостта в часовете 2.1.1. Провеждане на  родителски срещи за информираност на родителите По-информирани и

ангажирани родители

Х – 2015, ІІІ – 2016 г. Директор

ЗДУД

Кл. р-ли

2.1.2. Издирване и ангажиране на местни лидери за подкрепа чрез  разговори и присъствие на родителските срещи По-голяма ангажираност и подкрепа от местната общност

 

постоянен ЗДУД

А. Петрова

2.2. Осъществяване на постоянна обратна връзка с родителите по отношение на посещаемостта на учениците

 

2.2.1. Провеждане на индивидуални срещи; телефонни обаждания или разговори по skype; изпращане на SMS-и; уведомяване на всеки срок за развитието на ученика. Повишена посещаемост в часовете

 

І-2016 г.

VІ-2016 г.

Класните ръководители
2.3. Подобряване начина на преподаване в часовете

 

2.3.1. Анкетно проучване за очакванията на учениците относно преподаването Яснота за подходите при работа в часовете в началото на всяка година Учителите по предмети
2.3.2. Създаване на “Ученическа поща” за потребностите и предложенията на учениците Проучване на  по-затворените ученици

 

 

м. ХІ – 2015 г. инж. Н.Кирчева

Кл. ръководители

2.3.3. Изработване на индивидуални подходи за несправящите се , изоставащи ученици.  Повишено присъствие в час

 

 

Постоянен Класните ръководители
2.3.4. Въвеждане на повече проектна и  практическа работа в часовете Провокиран интерес към  учебен труд и повишена мотивация за справяне постоянен Учителите по предмети
2.4. Стимулиране на добри модели на поведение у учениците 2.4.1. Организиране на конкурс между класовете “Месец с най-голямо присъствие в час” Повишена мотивация за присъствие в час чрез метода на добрия пример постоянен Класните ръководители
2.4.2. Организиране на конкурси и състезания за творческа и спортна дейност – Ден на отворените врати Лична ангажираност, която провокира присъствие в час

 

ІІІ-2016 г. Ем.Станева,

Цв.Илиева

2.4.3. Изработване на информационно табло за популяризиране на учениците и техните успехи Нарастване на броя на учениците с подобни модели на поведение

 

 

постоянен Ем.Станева

Кл. ръководители

2.4.4. Учредяване на групови и индивидуални награди Засилена активност и стремеж за участие постоянен А.Петрова

 

ЦЕЛ 3. ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Дейност Поддейности Резултат Срок Отговорник
3.1. Повишаване компетенциите на учителите за работа в мултикултурна среда 3.2.1. Ежегодни обучения на учителите за подобряване на знанията и подходите при взаимодействие Добре подготвени учители за работа в мултикултурна среда постоянен А. Петрова

йнж.Й.Филипова

3.2. Работа по приобщаване на родителите в училищното пространство 3.4.1 Приобщаване на родителите към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот

Привлечени повече родители в живота на училището; повишен контрол на присъствията на учениците.

постоянен Кл.ръководители

 

ЦЕЛ 4. ПРИВЛИЧАНЕ НА РЕСУРСИ ОТ ВЪНШНАТА СРЕДА

Дейност Поддейности Резултат Срок Отговорник
4.1. Разширяване взаимодействието с бизнеса 4.1.1. Провеждане на срещи между представители на бизнеса и учениците Повишен интереса на учениците към ученическите практики постоянен Директор
   
4.2. Изграждане на капацитет за

разработване на проекти и участие в европейски и национални програми за развитие на образованието

 

4.2.1. Сформиране на един  екип Сформиран екип за писане на проекти постоянен Директор
4.2.2. Обучение на екипите за

разработване и управление на проекти

Добре обучени и

мотивирани екипи за разработване на

проекти

постоянен Директор

ЗДУД

4.2.3. Проучване на възможностите за финансиране. Добра информираност

 

постоянен Гл.счетоводител
4.2.4. Разработване и управление на проекти Придобит опит и създадени възможности за допълнително

финансиране и

разширяване кръга

от дейности на

училището

постоянен Екип за разработване на проекти
4.3. Привличане на партньори за участие в проекти 4.3.1. Обсъждане и споделяне на намерения с представители на различни организации, проявяващи интерес към сферите, в които

училището възнамерява да кандидатства по проекти.

Наличие на

Партньори по проект свързан с „Моята бъдеща професия”, „Продължаващо обучение „ и други съвместно с училища с училища обучаващи ученици основен етап на образование

Постоянен Директор

ЗДУД

 

ЦЕЛ 5.ПОДОБРЯВАНЕ КОМУНИКАЦИЯТА С РОДИТЕЛИТЕ.

Дейност Поддейности Резултат Срок Отговорник
5.1. Осъществяване на активна, ясна и редовна двупосочна комуникация учител – родител 5.1.1. Побликуване на сайта и постоянно осъвременяване на информация за училището. Осведоменост на родителите.

 

Постоянен Класните ръководители
5.1.2. Осъществяване на  родителски срещи; индивидуални срещи; телефонни обаждания или разговори по skype; изпращане на SMS-и;Информация в края на срока за развитието на ученика Повишена информираност и контрол постоянен ЗДУД

Класните ръководители

5.1.3. Анкетно проучване на мнението и препоръките на родителите за училищния живот Училището е наясно с очакванията на родителите ХІ – 2015 г. А.Петрова

инж.Й.Филипова

5.2. Привличане и ангажиране на родителите в учебния процес 5.2.1. Осигуряване на присъствие на родители като лектори Повишена на мотивация чрез добри модели на поведение VІ – 2016 г. Кл. р-ли
5.2.2. Осигуряване участие на родителите в различните форми на вземане на решения, касаещи класса и училището Формирано чувство за принадлежност към училищната общност

 

Постоянен Кл. р-ли
5.3. Участие на родителите в живота на училището 5.3.1. Присъединяване на родителите към училищните празници и тържества Формирано чувство за принадлежност към училищната общност; участие в повече съвместни инициативи ІІІ-2016 г. Кл. р-ли

 

ЦЕЛ 6. ОПТИМАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАВЪРШВАЩИ ПГОТ « ХРИСТО БОЯДЖИЕВ» – ПЛЕВЕН

Дейност Поддейности Резултат Срок Отговорник
6.1. Повишаване качеството на преподаване 6.1.1. Използване на разични методи на обучение, които провокират вниманието и интереса на учениците По-добре усвоен материал постоянен Учителите по предмети
6.1.2. Въвеждане на повече проектна / практическа работа в час Формирани умения за самостоятелно справяне Постоянен Учителите по предмети
 6.1.3. Провеждане на допълнителни консултации с 12 класове Добро представяне на ДЗИ и ДКИ Х-2015 Г. – ІІ – 2016 г. ЗДУД
6.2. Мотивиране за продължаващо обучение 6.2.1. Консултации на учениците за възможностите им за развитие По-добра представа за личните качества, умения и амбиции ХІ-2015 г. – VІ-2016 г. Кл. р-ли
6.2.2. Организиране на на срещи между ученици от 12 клас, техните родители и представители на ВУЗ за разясняване на възможностите за личностно развитие чрез продължаващо обучение  Мотивиране на  завършващите продължават в друга степен на обучение ІІІ-2016 г. Директор, ЗДУД
6.3. Оказване съдействие за намиране на работно място след дипломиране 6.3.1. Договаряне с партньорите от базовите предприятия за ангажимент към учениците Ученици наети в предприятия в общината VІ – 2016 г. Директор,

ЗДУД

6.3.2. Организиране на разяснителни срещи с Бюрото по труда за начините за кандидатстване за работно място Усвоени начини за търсене и намиране на работа ІІІ-2016 г. Директор,

ЗДУД

 

ЦЕЛ 7. ИЗПОЛЗВАНЕ  НА  ИКТ  В  УРОЧНАТА  РАБОТА.  ЕЛЕКТРОННИТЕ  УРОЦИ  ДА СТАНАТ  РЕАЛНОСТ  И  ЕЖЕДНЕВИЕ

7.1.Електронните уроци могат да се провеждат по няколко начина:

7.1.1.Използване на електронни учебници (образователен софтуер)(виж ПРИЛОЖЕНИЕ №1)

7.1.2.Използване на образователни уебсайтове (виж ПРИЛОЖЕНИЕ №2)

7.1.3.Използване потенциала на учители и ученици, създавайки електронни методични единици чрез компютърни презентации и видео уроци

7.1.4.Използване на електронни платформи (например електронната платформа MOODLE) за електронни и видео уроци

7.2.Изграждане на минимум 4-ри мултимедийни зали в периода 2016-2020

VІІ. МОНИТОРИНГ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

 1. Мониторингът ще се осъществява от 3- членна комисия, назначена от Директора, която ще проверавя степента на постигане на целите на стратегията и неразкритите потенциални възможности на училищната общност на ПГОТ «ХРИСТО БОЯДЖИЕВ»-ПЛЕВЕН”
 2. Комисията периодично ще се събира и отчита информацията по различните дейности за изпълнение на стратегията
 3. Комисията ще осъществява съпоставяне между планираните цели и реално постигнатото методично състояние на управление на образователните дейности в училището
 4. Наблюдението ще се отчита с доклад пред педагогическия съвет
 5. Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на значителни промени в организацията на работа в училище или в нормативната база на средното и професионално образование

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

  (”ЕЛЕКТРОННИ  УЧЕБНИЦИ”)

 КАТАЛОГ  НА  КОМПЮТЪРНИ  ОБУЧАВАЩИ  ПРОГРАМИ  И  ТЕСТОВЕ  НА  КОМПАКТ  ДИСКОВЕ

 МАТЕМАТИКА

 1. Математика и граматика (Math  and  Grammar – Middle  School)
 2. Алгебра (The Complete Algebra – Algebra  Success !)
 3. Елементарна и висша  математика (на  руски  език)
 4. Графики на функции.
 5. Весела математика за децата (1 – 4 клас).

ИНФОРМАТИКА

 1. Програмиране – ROBOTPROG. Блок-схеми.

ФИЗИКА  И  АСТРОНОМИЯ

 1. Физика с анимации (Animovana  Fyzika – top-hit)(7-12 кл.)

8.Физика  за  училище (всички  дялове) (Zebra  pro  skoly – Fyzika-multimedialni  vyukovy  program)(7-12 кл.)

 1. Астрономия – Планети , Космос , Галактики и др. (Encyklopedie  Vesmiru)
 2. Симулации по физика, 9-10 клас, 4 теста

ХИМИЯ

 1. Химия с анимация (Animovana  Chemie – top-hit)(7-12 кл.)
 2. Виртуална химична лаборатория, 7 кл.

БИОЛОГИЯ

 1. Детска енциклопедия за  природата (Detska  encyklopedie  KUKATKO)
 2. Природа и екология (Animovana  encyklopedie – SAVCI – top-hit)
 3. Животински свят (Encyclopedia of  Nature 2.0 – EYEWITNESS)
 4. Човешко тяло – Анатомия (Lidske telo 2.0)
 5. Ботанически справочник NOMTAX
 6. Мини атлас по цитология
 7. Екологична енциклопедия

ГЕОГРАФИЯ

СВЕТЪТ  НА  CD–R

 1. Световен атлас (WORLD ATLAS – ENCARTA  1998)
 2. Световен атлас (WORLD ATLAS – ENCARTA  2001)
 3. Световен атлас (WORLD ATLAS – ENCARTA  2003)
 4. Световен атлас (WORLD ATLAS – ENCARTA  2004,2005,2006)
 5. Северна Америка (SEVERNI AMERIKA – top-hit)
 6. Средна и Южна  Америка (STREDNI  A  JIZNI  AMERIKA – top-hit)
 7. Народни паркове на Америка (NARODNI PARKY AMERIKY – top-hit)
 8. Европа (EVROPA – top-hit)
 9. Европейски съюз (EUROPA)
 10. Африка (AFRIKA – top-hit)
 11. Словакия за света (SLOVAKIA . . . for . . . the . . . WORLD)
 12. Египет ( EGYPT – top-hit )
 13. Израел ( IZRAEL )
 14. Йерусалим ( JERUSALEM )
 15. Виена ( WIEN )
 16. Океани ( MICROSOFT OCEANS )

 ИСТОРИЯ

36.Средновековна история на България.

 1. Световна история ( WORLD ENCYCLOPEDIA )
 2. Древна европейска цивилизация ( Dejiny  evropske  civilizace )
 3. Световно известни хора ( ZNAMA  JMENA  SVETOVYCH  DEJIN – HOVOROVA  NEMCINA  V  PRIKLADECH – top-hit )
 4. Световно известни хора ( ZNAMA  JMENA  SVETOVYCH  DEJIN – HOVOROVA  ANGLICTINA  V  PRIKLADECH – top-hit )
 5. DIANA – PRINCESS OF WALES

АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК

 1. Буквар по английски  език ( SLABIKAR  ANGLICTINA )
 2. Английски език с анимации (ANIMOVANA ANGLICTINA – top-hit )
 3. Английски език – експрес ( ANGLICTINA – EXPRES – top-hit )
 4. Английски език в  действие ( ANGLICKA  SLOVESA – SNADNO  A  RYCHLE – top-hit )
 5. Говорим английски език ( MLUVENA  ANGLICTINA – top-hit )
 6. Английски език – най-бърз метод  на  РС ( anglictina-nejrychlejsi  metodou  na  PC – vyber ’ 96 – top-hit )
 7. Практически английски език ( prakticka  anglictina – top-hit )
 8. Английски език с  картинки ( anglictina  s  obrazky – top-hit )
 9. Anglicka konverzace .

51,52,53,54. English-1, English-2, Elit  English,TOEFL Sampler-makromedia

55,56. Encyclopedia  britannica 2001 ; 2003

 1. Английски език, 5кл., Relaxa, 4теста
 2. Английски език, CALLS

РУСКИ  ЕЗИК

 1. Руска енциклопедия.

НА  БЪЛГАРСКИ  ЕЗИК

 1. Българска енциклопедия ( на в-к  ”Труд”  и  ”СИРМА” )
 2. Съвременна българска енциклопедия – ”СИРМА”
 3. История на България – ”СИРМА”
 4. ЕВРОПА 2002 – Комуникационна стратегия за  подготовката  на  членството  на  България  в  ЕС
 5. CD ” СИЕЛА ОБРАЗОВАНИЕ ”

НЕМСКИ ЕЗИК

 1. Немски език – най-бърз метод  на  РС ( nemcina-nejrychlejsi  metodou  na  PC – vyber ’ 96 – top-hit )
 2. Практически немски език ( prakticka  nemcina – top-hit )
 3. Немски език с  картинки ( nemcina  s  obrazky – top-hit )
 4. Немски език с  анимации ( animovana  nemcina – top-hit )
 5. Немски език в  действие ( nemecka  slovesa – snadno  a  rychle – top-hit )
 6. Говорим немски език ( mluvena  nemcina – top-hit )

ФИЛОСОФИЯ

 1. Библия (NIV BIBLE – new international  version)
 2. Библия (NIV BIBLE plus  Billy  Graham . Steps  to  Peace  with  God)

ТРУД  И  ТЕХНИКА

 1. Как нещата работят ( 1-8 клас ; Jak  veci  pracuji  2.0 )

ФИЗИЧЕСКА  КУЛТУРА  И  СПОРТ

 1. Спортни смешки ( sport shorts – comedi  central )

АРХИТЕКТУРА

 1. 3003 Best-Selling  Home  Plans ( Home  designs – multimedia  encyclopedia )
 2. Over 2300 plans  Dream  home  planner  Find  the  home  of  your  dreams
 3. ARCHITECK 3D VIRTUAL  REALITI
 4. Home Garden , designer 3D  Virtual  Reality

МЕДИЦИНА

 1. Медицински атлас

ИЗОБРАЗИТЕЛНО  ИЗКУСТВО

 1. Галерия световни художници ( Artopedia-galerie  svetoveho  malirstvi )

МУЗИКА

81-112. Класическа  музика, средновековна  музика, рок, фолклор  и  др.

Притежател  на  лицензирания  образователен  софтуер:

Багрян  Кръстев  Йорданов

гр. Плевен 5802

ж.к. ” Сторгозия ”

бл. 34 , вх. А , ап. 16

дом.тел. 064-900185

GSM: 0888597433

e-mail : bagryan@abv.bg

 skype:bagryanyordanov58


”203  ВАЖНИ  ОБРАЗОВАТЕЛНИ  УЕБСАЙТОВЕ”

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 www.e-edu.bg – сайт за е-образование

www.znam.bg – национален образователен портал

БЪЛГАРСКИ  ЕЗИК  И  ЛИТЕРАТУРА

www.hristobotev.com – Официалният сайт на легендарния български поет.

Сайтът може да се похвали с приятен външен вид и, най-важното, сериозно количество информация за живота на Христо Ботев. Ще е полезен за кандидат студентите, тъй като в него са публикувани голяма част от публицистичните текстове на поета, а също (за да има все пак елемент на самообразование)19 от 20-те му стихотворения.

www.slovo.bg

www.referati.com

www.liternet.bg

www.litclub.com

www.softisbg.com/library/default.htm

www.temi-literatura.hit.bg

АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК

www.multioffice-1.com – Самообучение.

bglog.net

my65shool.ucoz.com

obrazovatelnidetskiigri.blogspot.com

www.abc-bg.be

www.manicheta.com

www.edutech.bg

lesnotd.imot-bg.com

medidedu.bg

www.dimitrovaschool.com

www.obc-hermes.com

highedu.uchenik.com

riodobrich.ucoz.org

www.obrazovatelniigri.vlez.bg

www.lyuboznaiko.com

www.modulor-ec.com

hsbg.wordpress.com

www.obrazovanieto.com

teacher.bg

bg.livroseafins.com

www.fulbright.bg

www.fecebook.com/novihorizontibg

journal.e-center.uni-sofia.bg

ИНФОРМАТИКА  И  ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ

www.itencyclopedia.info – Прекрасен сайт за по-неопитните потребители. Особено полезни са речникът, който дава изчерпателни определения на доста компютърни термини, и разделът ”Биографии” съдържащ справки за някои значими фигури в световния ИТ бизнес. Чрез 6 приятни теста в сайта можете да проверите своите знания в областта на хардуера и софтуера.

www.brainbench.com – Това е мястото за компютърни тестове.

www.dechevsoftware.hit.bg – Образователна програма за компютрите, тяхното устройство и история. Тя покрива всичко описано в повечето учебници по ИТ.

infoman.musala.com

edusoft.fmi.uni-sofia.bg

up-prakt.hit.bg

reviews.com

www.kbsu.ru

МАТЕМАТИКА

www.peda.com – Графично решаване на линейни (квадратни, тригонометрични, показателни, логаритмични) уравнения (неравенства и системи).

www.autograph-maths.com – Всички изучавани функции-аналитично зададени. Еднаквости. Подобности. Вектори. Вероятности. Статистика.

www.wolfram.com – Вероятно най-мощния математически софтуер. Позволява числени пресмятания и символни преобразования. Има графична система, възможност за програмиране, анализиране и визуализиране на данни. Вградени са множество алгоритми.

www.analusis.hit.bg – Графично представяне на двуизмерни и триизмерни функции.

www.matsim.hit.bg – математика

www.euklides.hu – Построява геометрични чертежи по основни обекти: точки, прави и др. Дава възможност за промяна на положението на основните обекти и осигурява по-добра видимост на следващите построения. Подходящо средство за изследване на хипотези. Полезно за учителя за генериране на нови задачи. Подходящо е още за ученици, занимаващи се с изследователска работа.

www.geonext.de – Динамична геометрия. Може да се използва от Интернет, заедно с разработени готови теми. Съществува версия, която можете да изтеглите от сайта и на български език.

www.kaiowas.biz/math – Тук ще намерите задачите, заедно с техните решения, (кандидатстване с математика след 7 клас) които са се падали на изпитите през последните няколко години.

www.npmgmath.bol.bg – Задачи от вътрешните изпити по математика в НПМГ. Тук ще може да проследите развитието на българската гимназиална мисъл в науката математика от 1995г. до наши дни.

www.dechevsoftware.hit.bg –Лесни стъпки по математика. Тази програма е за най-малките-децата от 1 и 2 клас. Проектирана е да е максимално интересна и разбираема, с приятна анимация. С помощта на програмата учителите могат да превърнат часовете по математика в игра.

asita.hit.bg

www.math.com

imo.math.ca

allmath.ru

ФИЗИКА  И  АСТРОНОМИЯ

www.onlinephy.hit.bg – Решаване на задачи по физика.

www.lazeri.hit.bg – Лазери.

www.solids.hit.bg – Механика на твърдо тяло.

www.free.bol.bg/physics – Най-новите открития в областта на физиката, приложната физика и висшите технологии.

physics2003.hit.bg  – Сайтът се занимава с някои специфични аспекти на физиката като постъпателно движение на идеално твърдо тяло, въртеливо движение, рамо на сила, въртящ момент и пр., но за сметка на това изглежда чудесно и се вписва идеално в ролята си на виртуален учебник.

bozhko.atspace.net –Симулации по физика. Програмата е интересен и новаторски начин да се представи изучаваното по физика в 9 и 10 клас. Процесите са изобразени с множество малки програми, наречени симулации.

www.physica.hit.bg – Списание ”Физика”.

www.bgastronomy.com – Всичко за астрономията.

observatories.hit.bg – Астрономически обсерватории и планетариуми в България. От картата на този сайт може да си изберете място за наблюдения на звездите.

www.geocities.com/fizika_bg

www.geocities.com/astronomy_bg

pozitron.hit.bg

funnyscience.hit.bg

m42.hit.bg

physics.del.bg

physicsweb.org

www.colorado.edu/physics

fizika.ru

astronomy.hit.bg

alpha-point.sofia-lan.net 

www.planet088.com

www.nasa.gov

www.astrolab.ru             

www.dkmm.cz – Астрономия.

ХИМИЯ

www.dmendeleev.hit.bg – Сайтът е посветен на Дмитрий Менделеев и освен биографична справка, съдържа уеб версия на Менделеевата таблица.

chem.hit.bg – Броят на линковете заслужава уважение.

chemistry.dortikum.net – Виртуална химична лаборатория-софтуер заместител на скъпата апаратура, използвана в часовете по химия, с която не всяко училище разполага. Работи се интуитивно, има виртуален работен плот и два панела – за вещества и лабораторни съдове.

geocities.com/chemistry_bg

www.chemweb.com

www.chem.harvard.edu

chembook.narod.ru

him.1september.ru/urok    

www.harmonia.hit.bg – Дистанционно обучение по химия.

БИОЛОГИЯ

www.zoo-info.org – Сайт за тераристика и екзотични животни.

www.human-body.hit.bg – Сайтът представя по оригинален начин различните части на човешкото тяло (Анатомия).

www.zoomania.org – В този зоологичен портал ще откриете голям архив от статии в десетки категории с животински и обществен характер.

www.nomtax.hit.bg – Ботанически справочник (речник).

bozhko.atspace.net – Мини атлас по цитология – пълноценна компютърна енциклопедия за клетката. Продуктът съдържа и няколко полезни приложения-функция за графично моделиране на ДНК, изчисляване на процентно съотношение бази в ДНК молекула, както и няколко анимирани примера за репликация, транскрипция и други биологични процеси.

ekologybook.openfmi.net – Електронна екологична енциклопедия. Съдържа общо 14 теми, описващи екологията и нейните проблеми, има и богат снимков материал. Това е програма, която всеки бъдещ биолог (еколог) трябва да има.

www.terranatura.hit.bg

cells.hit.bg

www.biologylesson.hit.bg

origin.hit.bg

sci.bio.argon.acad.bg

www.sofiazoo.com

www.testudo.hit.bg

www.discovery.com

www.zooclub.ru

www.medicalbg.com – Медицински портал. В сайта ще откриете сериозни медицински статии от български и чуждестранни специалисти, както и картата на здравните заведения в страната.

www.med.primasoft.bg – Медицина и здраве. Сайтът има популярно-образователен характер.

store2.data.bg/pharmacy

www.who.int

www.medlinks.ru 

www.areca.hide.cz – Природа и опазване на околната среда.

www.dr.com – Животни и природа.

www.dkmm.cz – Анатомия (Човешко тяло).

ГЕОГРАФИЯ

www.bulgariaproperty.hit.bg – Сайтът е с добре илюстровани статии за много наши градове, курорти, хотели, хижи и други забележителности. Изпълнява благородната задача да ни представя пред чужденците, които искат да се запознаят тепърва с нашата прекрасна страна.

maps.google.com

www.geographynetwork.com

wgeo.ru

geo-tur.narod.ru  

www.bulgariaeasytofind.com – Сайтът съдържа кандидатстудентски теми по география.

www.centralbalkannationalpark.org – Има версии на български, английски и немски език. Представя красотите на национален парк ”Централен Балкан”

www.rilanacionalpark.org – Национален парк ”Рила”

www.pirin-np.com – Национален парк ”Пирин”

ИСТОРИЯ

historybg.hit.bg – Най-изчерпателният сайт по средновековна история на България в нашето Интернет пространство.

ancientworld.wikicities.com

www.boinaslava.net

www.fsmitha.com

www.bartleby.com

www.world-history.ru

АРХЕОЛОГИЯ

info.datacom.bg/tribak/mythology/web – Много симпатичен сайт с изключително богата информация. Може да избирате между няколко забавни ”пътешествия в древността”-в Троя, при ацтеките, маите и инките в Америка, около Египетските пирамиди и пр.

www.perperikon.bg – Сайт за местността Перперикон.

www.thracetemp.org – За почитателите на ”българския Индиана Джоунс”(д-р Георги Китов) и неговото богато творчество. Интересни снимки и описания на открити скъпоценности от десетки археологически разкопки.

thracology.dir.bg

romanart.hit.bg

traki.hit.bg

www.archaeologychannel.org

www.archaeology.ru

ФИЛОСОФИЯ

www.izvorite.com – Сайтът съдържа множество есета, форум връзки към други сайтове и няколко цели книги.

philosophy.evgord.com – Кратък философски речник.

www.philosopher.hit.bg

www.uni-svishtov.bg/philosoph

www.epistemelinks.com

www.vehi.net

www.rhinosoftinteractive.com – NIV BIBLE

ПСИХОЛОГИЯ

www.psychology-bg.com – Най-забавната част от сайта са т.нар. психотестове.

www.triada.bg/tests

www.psychoanalysis.tk

www.psychology.org

newtests.kulichki.net

КОНВЕНТОР ЗА МЕРНИ ЕДИНИЦИ

store3.data.bg/myprograms/pavel_index.htm – Преобразува в и от около 30 основни мерни единици-за мощност, дължина, тегло, скорост, площ, време и др.

БЪЛГАРИЯ – СТРАНА  С  МИНАЛО  И  НАСТОЯЩЕ

www.dechevsoftware.hit.bg – ”България-страна с минало и настояще” предлага много  информация   за   българската   география,  история  и  литература,  както  за

ученици, така и за чужденци (преведена е и на английски език), желаещи да научат повече за нашата родина.

УЧЕБНА  ПРОГРАМА  (СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ)

bozhko.atspace.net

www.myth-bg.info – Компютърен вариант на разписанието на учебните часове. Представлява виртуално тефтерче, в което разписанието се записва през вградения за тази цел редактор.

ФИЗИЧЕСКА  КУЛТУРА  И  СПОРТ

www.extremno.com – Практически съвети за всички, които желаят да се занимават със скално катерене, ски алпинизъм, пещерно дело, планинско колоездене, сноуборд, каньонинг и др.

ДРУГИ   ОБРАЗОВАТЕЛНИ   УЕБСАЙТОВЕ

www.democrit.com

drugs.314c.com

comenius.fc-tic.net/Bu/fun/EdSoft

www.socialninauki.com/php

www.schoolbg.hit.bg

www.etwinning.net – европейският портал, образователен, многоезичен, безплатен, безопасен

bg.wikipedia.org-Уикипедия, свободната енциклопедия

Български сайтове

Национален образователен портал
http://start.eedu.bg

Уеб портал „Знам. BG ” – неизчерпаем източник на знание в услуга на учащите, независимо от това, на кой етап от своето обучение се намират те.
http://www.znam.bg

Официален уеб сайт на Дружество по закона за задълженията и договорите „Обучение“, на който са публикувани анимации на български народни приказки и игри.
http://www.edusoft.photoshopbg.com

Ресурсна банка за свободно достъпни приложни програми за обучението по информационни технологии в началното училище (1-4 клас)
http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/softwareICT/FreeSoft/index.html

Занимателно – образователен сайт за ученици от началното училище
(1-4 клас)
http://abc-bg.be/

Visual basic online
http://www.vboschool.info/lessons.php

Сайт по социални науки – предназначен да бъде в помощ на учителите по История и цивилизация, География и философия
http://www.socialninauki.com/php/

Сайт за научна информация в категориите: човек, космос, биосфера, земя, техника и българска наука
http://www.green.democrit.com/bg/index.php

Портал, предлагащ компютърни уроци по Photoshop, Flash, Corel Draw, CSS, HTML, целия пакет MS Office и др. Ако искате да научите как да си направите визитка или как се борави с формулите в Excel, този сайт предлага богати възможности за индивидуално обучение. Училищната информация обаче не е пълна. Тук има и виртуални тестове за проверка на знанията.

Интересното е, че можете и сами да добавяте уроци.
http://uroci.net

Сайта включени уроци по CSS, HTML, Image Ready, Illustrator, Swift 3D, 3D Studio Max и др. Пак има опция да добавяте ваши уроци. Има дори и консултация как могат да се цензурират песни.
http://studio-bg.com

Сайт, изцяло посветен на компютърните вируси, и дава много добра информация какво трябва да направите, ако засечете такъв в компютъра ви.
http://virinfo.hit.bg/tut.html

В сайта за българска история са предоставени изчерпателни сведения за доста дълъг период от време. Проследена в хронологичен ред е историята на българските царе. В такъв ред са представени и министър-председателите на България от Освобождението до днес. Всеки може да качва статии и да ги коментира във форума на страницата.
http://www.bg-history.info

Портал, представящ главно историята на Възраждането. Направен е като енциклопедия, като е въведен индекс на имената на видни личности, свързани с българската история.
http://istoria.8m.com

Профилиран образователен сайт по правопис и пунктуация на българския книжовен език. Тук можете да научите основните правила, които е необходимо да знаете, за да пишете правилно.
http://www.ucha-bg.com

Блог, посветен на някои от основните правила в българската граматика и най-честите грешки, които могат да се допуснат.
http://gramatika.blog.bg

Сайт за математика, в който са включени основни уроци по алгебра и геометрия. Освен теорията, която е подредена точно като по учебник, има и задачи за самостоятелно решаване. Във форума пък можете да обсъждате задачите и теорията.
http://www.math10.com/bg

Сайт с примерни задачи по физика и решенията им.
http://physica.hit.bg/

Портал по физика с подкрепата на МОН.
http://www.geocities.com/fizika_bg

Ако искате да знаете повече за електрическия ток в различните среди, посетете:
http://www.eltok.hit.bg

Можете да научите повече за органичната химия, фармацията и да търсите понятия в базата данни на сайта:
http://www.chem.hit.bg

Сайт, представящ периодичната таблица на Дмитрий Менделеев. Тук за всеки един химичен елемент можете да видите подробности за пореден номер, тегло и градус на топене.
http://dmendeleev.hit.bg

Сайт, съдържащ доста добре подредена информация по биология. Тук може да намерите сведения за ДНК, белтъците, еукариотни и прокариотни клетки, вроден и придобит имунитет.
http://www.mayamarkova.com/biology/home.htm

На философията е посветен сайта:
http://www.litclub.com/library/fil/index.htm

Тук са представени основните термини в астрономията, както и галактиките, звездите, съзвездията.
http://www.bgastronomy.com/index.asp

Виртуални библиотеки, които съдържат произведения на български и чуждестранни автори, подредени по азбучен ред:
http://www.litclub-bg.com
http://liternet.bg
http://litclub.com

http://slovo.bg

Сайт с предложени помощни материали по литература и примерни тестове. Този сайт е полезен и за учителите – представени са примерни разпределения на материала по български и литература от 5-и клас нагоре, примерни уроци, разработени в електронна среда, и т.н.
http://www.myschoolbel.hit.bg

Помощни материали по география, биология, физика, музика, химия, както и здравни, спортни и сексуални съвети за тинейджърите.
http://www.teenproblem.net/school/index.html

Чуждестранни сайтове

Изтегли GEONExT – програма за динамични математически модели, с превод на български език
http://geonext.uni-bayreuth.de/

Derive
http://www.derive-europe.com/main.asp http://education.ti.com/educationportal/sites/USСайт на Центъра за медиа и ИТ на средното училище на Питеа, Швеция
http://www.edu.pitea.se/cmitAdvanced Grapher
http://www.alentum.com/agrapher/ Cabri
http://www-cabri.imag.fr/index-e.html

Cinderella, Tchnischen Universitaet Muenchen mit entwickelt
http://cinderella.de/tiki-index.php?page_id=6

Euklid Dynadeo
http://www.dynageo.de

Euklides
http://www.membres.lycos.fr/euklides/

Полски образователен портал
http://www2.ydp.pl

Сайт на британски национален космически център
http://www.bnsc.gov.uk/default.aspx?nid=3191

Линийка и пергел
http://mathsrv.ku-eichstaett.de

 

Съставил:

Багрян  Кръстев  Йорданов

гр. Плевен 5802

ж.к. ” Сторгозия ”

бл. 34 , вх. А , ап. 16

дом.тел. 064-900185

GSM: 0888597433

e-mail : bagryan@abv.bg

skype:bagryanyordanov58