Обществени поръчки

О-01 – Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Извършване на авариен ремонт на покривна на сградата и тавана на втория етаж на Професионалната гимназия по облекло и текстил „Христо Бояджиев“ – гр.Плевен”.

1. Предмет на обществената поръчка
Предметът на обществената поръчка е: „Извършване на авариен ремонт на покривна на сградата и тавана на втория етаж на Професионалната гимназия по облекло и текстил „Христо Бояджиев“ – гр.Плевен”.
Възложител: Професионална гимназия по облекло и текстил „Христо Бояджиев“ гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов” №21; БУЛСТАТ: 114550603; Партида в АОП: 1371
Номер на обявата:  О-01

2. Обхват на обществената поръчка
В обхвата на обществената поръчка са включени строително-ремонтни работи на покривната конструкция, както и вътрешен ремонт на таваниете на втория етаж на сградата на ПГОТ „Христо Бояджиев” гр.Плевен, находяща се на ул. „Димитър Константинов” №21.
Необходимите дейности са описани в количествено-стойностната сметка, неделима част от настоящата документация. По-долу е направено примерно изброяване на някои от основните дейности, а именно за ремонта на покрива: демонтиране на компрометираната съществуваща покривна конструкция, керемиди, олуци, водостоци и казанчета и др., доставка на материали, подмяна на дървени конструктивни елементи от покривната конструкция, направа на летвена обшивка за керемиди, полагане на битумизирана мушама, направа на топлоизолация с минерална вата, покриване с керемиди и т.н.; за ремонта на вътрешния таван (основен корпус и пристройка): демонтаж на окачен таван от ламели, направа на окачен таван от гипсокартон, шакловка по гипсокартон, боядисване, извозване на отпадъци, демонтаж на ЛОТ 3х36, доставка и монтаж на осв.тяло 3х36, доставка и монтаж на СВТ 3х1,5мм2, доставка и монтаж на ключове и т.н.

Срок за подаване на оферти: 21.08.2017г. – 17.00ч. Отварянето на офертите ще се извърши на 22.08.2017г. от 08.00ч. в сградата на ПГОТ „Христо Бояджиев“ – Плевен.

Цялата документация и образци на документи за участие можете да изтеглите от тук:

документация Облеклото – покрив2 Обява – Облеклото2 Titulna Str Dokumentaciq Заповед за отправяне на обява Количествена сметка 01-oferta 02-admin. spravka 03-декларации по ЗОП-нови 04-dekl-ikonom-otnosh 05-dekl-ZMIP 06-dekl-za-nalicnie-na-podizp 07-dekl-ot-podizpylnitel 08-spisak-stroitelstvo 09-spisak-tehnicheski-lica 10-spisak-tehnika 11-dekl-garancionen-srok 12-dekl-kachestvo-materiali 13-dekl-garanciq-za-izpylnenie 14-dekl-usloviq-na-dog 15-dogowor 16-dekl.srok-valisnost-oferta 17-tech-predlozhenie 18-tsenovo-predl 19-tsenovo-po-vidove SMR-protected 20-dekl-usloviq-na-trud 

23.08.2017г. Протокол от работата на комисията за избор на изпълнител – protokol

03.11.2017г. – O-03 – Oбява за събиране на оферти по смисъла на глава Двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки с предмет : „Проучване и проектиране за извършване на основен ремонт и саниране на Професионалната гимназия по облекло и текстил „Христо Бояджиев“ – гр.Плевен”.

  Предмет на обществената поръчка
Предметът на обществената поръчка е: „Проучване и проектиране за извършване на основен ремонт и саниране на Професионалната гимназия по облекло и текстил „Христо Бояджиев“ – гр.Плевен”.
Oбхват на обществената поръчка
В обхвата на обществената поръчка са включени дейности по проучване и проектиране на технически инвестиционен проект по необходимите отделни части за дейности по извършване на основен ремонт и саниране на сградата на училището. Изпълнителят се задължава да осъществява също и представяне, защита и одобряване на инвестиционния технически проект пред компетентните органи (община, РЗИ, РСПАБ, ВиК, Електроразпределение, НИНКН и други) до получаване разрешение за строеж.
Необходимите мерки по отделните части са описани в заданието, представляващо неделима част от настоящата документация.
Срокът за събиране на оферти е съгласно чл.188, ал.1, предложение „първо” от ЗОП – 7 дни от публикуване на обявата – 03.11.2017г.

Цялата документация и образци на документи за участие можете да изтеглите от 15-tsenovo-predl 12-dekl.srok-valisnost-oferta 11-dekl-usloviq-na-dog 11a-Contract-Design-2017 10-dekl-garanciq-za-izpylnenie 08-spisak-uslugi 09-spisak-tehnicheski-lica 07-dekl-ot-podizpylnitel 06-dekl-za-nalicnie-na-podizp 05-dekl-ZMIP Технически паспорт 01-oferta 03-декларации по ЗОП-нови 02-admin. spravka 04-dekl-ikonom-otnosh документация-Облеклото-ПРОЕКТИРАНЕ zapowed za otkriwane Обява – Облеклото – ремонт:

13.11.2017г. Комисия назначена със Заповед № РД-16-33/03.11.2017 за получаване, разглеждане и оценка на подадените оферти  „Проучване и проектиране за извършване на основен ремонт и саниране на Професионалната гимназия по облекло и текстил „Христо Бояджиев“ – гр.Плевен” – протокол