Твоят час

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за   учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности
(Твоят час)”


Група за подпомагане и преодоляване на обучителни затруднения 

Подготовка за ДЗИ по БЕЛ  –  Петя Струпчанска 

Група за дейности по интереси
Изучаваме европейски езици  –  Денка Бонджева-Георгиева

Иновационен дизайн, мода и фотография  –  Емилия Станева

Проектиране на модели и изработване на
аксесоари за облеклото и бита  – Йонета Филипова

Празнична и приложна бродерия   –  Мариана Антонова

Стил и красота  –  Галя Александрова

Уеб дизайн  –  Наталия Кирчева